Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Pure Planet

 

 • 1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.pureplanet.pl,

 1.2. Sklep internetowy, jest prowadzony przez firmę:

Pure Planet Magdalena Gawlik,

Akacjowa 9/o

55-093 Kiełczów

NIP: 6912186285

REGON: 384943267

 

I jest zwany dalej Pure Planet

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Pure Planet Magdalena Gawlik; Akacjowa 9/o; 55-093 Kiełczów;

2) numer telefonu i/lub faksu: tel.:  +48 503 727 645;

3) adres poczty elektronicznej: sklep@pureplanet.pl

1.4. Regulamin sklepu internetowego PurePlanet umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.pureplanet.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

Zakup w sklepie internetowym www.pureplanet.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

 • 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Klient – osoba fizyczna (tj. Konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną,  której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

2.2 Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

2.3. Sprzedawca – firma Pure Planet Magdalena Gawlik; Akacjowa 9/o; 55-093 Kiełczów,

2.4. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.pureplanet.pl

2.5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93),

2.6. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, 

2.7. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204),

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. 

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

2.10 Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 

 • 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone. 

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu Pure Planet, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym Pure Planet kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym Pure Planet konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym Pure Planet konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych. 

3.7. Strona Sklepu internetowego Pure Planet posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 

 • 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym Pure Planet można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego. Jeśli chcesz otrzymać fakturę VAT podaj także nazwę firmy i NIP. Zamówienia, w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail lub brak telefonu) nie będą realizowane.

4.3. Firma Pure Planet wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy w formularzu poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

4.4. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym Pure Planet jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia złożone i opłacone (data i godzina wpływu środków na konto bankowe odbiorcy) w dni powszednie po godzinie 11.00, w soboty, niedziele oraz święta będą realizowane kolejnego dnia roboczego.

4.6. Firma Pure Planet zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień budzących wątpliwości.

4.7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia firma Pure Planet zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia. Jednocześnie jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić kupującego o zaistniałej sytuacji.

 

 • 5 Sposób płatności i termin płatności

 5.1. W sklepie Pure Planet istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

- przedpłata - przelew na konto bankowe podane w danych Sprzedawcy (zakładka Płatności) lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia

- przelew za pośrednictwem usług płatniczych następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych:

 - PayNow (usługa mBank)

 - płatność za pobraniem – przy odbiorze wysłanych produktów.

5.2. W przypadku przedpłaty zamówienie jest przekazywane do realizacji z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu Pure Planet.

5.3. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.  W przypadku braku wpłaty, zamówienie zostanie anulowane.

5.4. W przypadku wyboru płatności za pobraniem, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. 

5.5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

 • 6 Wysyłka towaru i dostawa

6.1. Zamówione towary są dostarczane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia. W przypadku wysyłki za granicę koszty wysyłki i termin dostawy są ustalane indywidualnie.

6.2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronach Sklepu internetowych Pure Planet i wynosi 24 godziny w dni robocze. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby wysyłka towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości wysyłki towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:  

- Kurier InPost

- InPost Paczkomaty

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Klient jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu.

6.5. Po wcześniejszym umówieniu dnia i godziny odbioru Klient może również odebrać zamówiony i opłacony towar osobiście w siedzibie firmy Pure Planet Magdalena Gawlik. W przypadku odbioru osobistego kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów.

6.6. Koszty dostarczenia Towaru, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia. W zależności od ilości zamówionych produktów koszty wysyłki są zmienne i zależą od wagi zamówienia.

6.7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Klient.

6.8. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Klienta.

6.9. Jeżeli klient wybrał opcje wysyłki produktu z opcja płatności "za pobraniem", to zobowiązany jest do odbioru przesyłki z zamówionymi produktami. Jeżeli klient - bez względu na przyczynę - nie dokona odbioru przesyłki - sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy z dniem zwrotnego otrzymania nieodebranej przesyłki.

6.10. Jeżeli Kupujący nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, zawartą umowę kupna-sprzedaży uznaje się za ważną. W związku z tym w przypadku odmowy przyjęcia zamówienia lub nieodebrania przesyłki z paczkomatu przez Kupującego, sprzedawca ma prawo potrącić koszty poniesione na zapakowanie i wysyłkę towaru.

 

 • 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru bez podania przyczyny.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Konsument zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres:

Pure Planet Magdalena Gawlik

Ul. Akacjowa 9/o

55-093 Kiełczów;

lub na adres mailowy sprzedawcy: sklep@pureplanet.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych. 

7.3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Konsumentowi w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

7.4. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7.5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsumentowi przysługuje zwrot poniesionych kosztów dostawy. Jeżeli w czasie zawierania umowy Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę - Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów przewyższających najtańszy sposób.

7.6. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy i ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy – zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683). 

7.7. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu zakupionych rzeczy wraz z dowodem zakupu lub jego kopią niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.

7.8. Jeżeli zwracany towar jest niekompletny, nosi ślady otwarcia lub użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.  

7.9. Zwroty Produktów wysyłane na koszt Sprzedawcy lub za pobraniem nie będą przyjmowane.

7.10. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Konsumenta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o którym mowa powyżej, do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

7.11. Zwrot płatności za towar oraz koszty dostawy, o którym mowa w ust. 7.9 powyżej, następuje poprzez przelew środków na rachunek bankowy zamawiającego.

7.12. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

7.13. Zawierając umowę Konsumant potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru pod wskazany adres dostawy.

 

 • 8 Reklamacje

8.1. Kupujący, niebędący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) obowiązany jest do sprawdzenia przesyłki w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody, który będzie podstawą do rozpatrzenia reklamacji.

8.2. W przypadku konsumentów, Sprzedawca zaleca sprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń Produktów, należy sporządzić protokół szkody. Niesprawdzenie przesyłki nie wstrzymuje ewentualnej reklamacji, aczkolwiek w przypadku dokonania takiej weryfikacji procedura reklamacyjna będzie znacznie usprawniona.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie na adres:

Pure Planet Magdalena Gawlik

Ul. Akacjowa 9/o

55-093 Kiełczów;

lub poprzez e-mail na adres sklep@pureplanet.pl. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada oraz, jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych. Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. W przypadku stwierdzenia, iż Produkt jest wadliwy, Kupujący obowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę w przeciągu miesiąca od daty stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową.

8.5. Reklamacja powinna zawierać opis wady Produktu, datę jej powstania oraz żądanie Kupującego. W celu ułatwienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca udostępnia na stronie Sklepu internetowego protokół reklamacyjny.

8.6. Do reklamowanego Produktu należy dołączyć Dowód zakupu lub jego kopię.

8.7. Kupujący zobowiązany jest do osobistego dostarczenia lub odesłania reklamowanego Produktu na własny koszt. W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty wysyłki są zwracane.

Odsyłany towar z dopiskiem „Reklamacja” należy kierować na adres:
Pure Planet Magdalena Gawlik

Ul. Akacjowa 9/o

55-093 Kiełczów

 

8.8. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedawca zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

8.9. Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do złożonej przez Kupującego reklamacji w przeciągu 14 dni. Do terminu 14 dni nie wliczają się dni oczekiwania na uzupełnienie braków formalnych w reklamacji przez składającego reklamację.

8.10. Brak odpowiedzi ze strony Sprzedawcy po upływie wskazanego w poprzednim zdaniu terminu skutkuje uznaniem reklamacji za uzasadnioną. Powyższe dotyczy wyłączenie konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

8.11. Nieznaczne różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego – a w szczególności monitora – nie mogą być podstawą do reklamacji zakupionego Produktu.

 

 • 9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący może publikować opinie o towarze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść. 

9.3. Kupujący oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym Pure Planet.

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie itd. 

 

 • 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. 

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Pure Planet, https://pureplanet.pl/polityka-prywatnosci.

 

 • 11. Ochrona praw autorskich

11.1. Wszystkie zdjęcia Produktów oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy, filmy) zamieszczone na stronie Sklepu internetowego www.pureplanet.pl są własnością Sprzedawcy lub zostały użyte przez niego za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.

11.2. Zabronione jest pobieranie i kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego www.pureplanet.pl, w tym ich udostępnianie w Internecie bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.

11.3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Sprzedawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

 

 • 12. Odpowiedzialność

12.1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Kupującemu spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

12.2. Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkody i tym samym wysokość roszczenia Kupującego, nie może przewyższać wartości zakupionego Produktu, w związku z którym wystąpiła szkoda. Powyższe nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

12.3. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku:

 1. a) uszkodzeń wynikłych z nieprawidłowej eksploatacji, montażu, rekonfiguracji, konserwacji, przechowywania lub transportu,
 2. b) uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania powszechnych zasad, korzystania z Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Kupującego,
 3. c) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi wad,
 4. d) działania Siły wyższej, tj. zdarzeń losowych niemożliwych do przewidzenia i do zapobieżenia, np. huragan, powódź, pożar, epidemia itp.
 5. e) Za wszelkie szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Kupującego postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego, odpowiada Kupujący.

12.4. Sprzedawca nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za ewentualnie powstałą szkodę (damnum emergens) i utracone korzyści (lucrum cessans), w tym nie jest zobowiązany do zapłaty jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych na rzecz Kupującego. Powyższe nie dotyczy Kupujących będących konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

12.5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania systemów transakcyjnych dostarczanych przez Krajowego Integratora Płatności i DotPay S.A.

Wszelkie roszczenia związane z realizacją transakcji obsługiwanych przez:

 1. a) Krajowy Integrator Płatności S.A (dla TPay) należy kierować wyłącznie do Krajowego Integratora Płatności z siedzibą w Poznaniu.
 2. b) Dotpay S.A. (dla DotPay) należy kierować wyłącznie do DotPay S.A. z siedzibą w Krakowie.

 

 

 

-10% na pierwsze zakupy

Zapisz się do newslettera i otrzymuj informacje o rabatach, ofertach specjalnych i promocjach jako pierwszy!

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl